Privacy - VAPIANO CZ

Privacy

Zásady ochrany soukromí

1.Ochrana soukromí a Vaše osobní údaje

Společnost VAP Franchising s.r.o (Vapiano) se zavazuje chránit soukromí svých uživatelů a hostů. Cílem těchto zásad ochrany soukromí (dále jen „Zásady ochrany soukromí“) je informovat Vás o tom, jak shromažďujeme, definujeme a využíváme Vaše údaje (jak jsou definovány níže).

Tyto zásady se vztahují na námi shromážděné nebo Vámi poskytnuté informace, ať už prostřednictvím našich Webových stránek (včetně optimalizované verze Webových stránek pro mobilní zařízení, která je přístupná z Vašeho přenosného přenosného zařízení), nebo jakýmkoli jiným způsobem (např. telefonicky). Jejich účelem je také pomoci Vám při rozhodování o používání našich Webových stránek a našich produktů a služeb. Přečtěte si zásady, abyste jim porozuměli.

Veškeré Vaše osobní údaje budou uchovávány a používány v souladu s obecným nařízením EU o ochraně osobních údajů 2016/679 (“GDPR”) a vnitrostátními právními předpisy, kterými se GDPR provádí, a jakoukoli legislativou, která jej zcela nebo zčásti nahrazuje, jakož i případnou další legislativou týkající se ochrany osobních údajů. Chcete-li se dozvědět, jaké informace o Vás shromažďujeme a uchováváme, nebo chcete-li uplatnit některá ze svých práv uvedených v bodě 9 níže, napište nám na níže uvedenou adresu nebo e-mailem na adresu info@stage.vapiano.angrynerds.dev

Správcem Vašich údajů pro účely GDPR je společnost Vap Franchising s.r.o. Václavské náměstí 841/3, 11000 Prague, IČO: 08693374, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, vložka č. C 323387

Správcem vašich údajů pro účely sdílení osobních informací při žádosti o práci je společnost ViaCulinaria s.r.o, se sídlem Spálená 108/55, 110 00, Praha 1, IČ 055 59 278.

Odesláním životopisu společnosti ViaCulinaria s.r.o., uchazeč uděluje společnosti ViaCulinaria s.r.o. souhlas s uchováváním a dalším zpracováním osobních údajů obsažených v tomto životopisu za účelem účasti v současných i budoucích výběrových řízeních na obsazení volné pracovní pozice, a to na dobu 1 roku. Udělený souhlas může uchazeč kdykoliv jednostranně odvolat prohlášením adresovaným ViaCulinaria s.r.o.  Společnost ViaCulinaria s.r.o., se sídlem , IČ 055 59 278, informuje uchazeče ve smyslu ust. § 11 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a dále ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen GDPR“), že bude zpracovávat uchazečovy osobní údaje v rozsahu uvedeném v zaslaném životopisu výhradně za účelem výběru zaměstnance ve výběrovém řízení, tak aby nemohlo dojít k neoprávněnému přístupu těmto k údajům, jakož i k jejich jinému zneužití. Tyto údaje mohou být použity pro jiné účely nebo poskytnuty jiné osobě pouze s výslovným souhlasem uchazeče, kromě výjimek stanovených v právních předpisech. Požádá-li uchazeč o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu společnost ViaCulinaria s.r.o. povinna tuto informaci bez zbytečného odkladu předat. Další práva a povinnosti stran se řídí zákonem o ochraně osobních údajů a „GDPR“.

2.Jaké údaje na našich Webových stránkách shromažďujeme

Když navštívíte naše Webové stránky (včetně optimalizované verze Webových stránek pro mobilní zařízení přístupné z Vašeho přenosného zařízení), můžeme shromažďovat určité osobní údaje o Vás a o službách, které využíváte. Můžeme například shromažďovat údaje o tom, jak používáte náš web, jaké stránky navštěvujete a jaké funkce používáte. Údaje nám můžete poskytnout několika způsoby:

Některé údaje jsou shromažďovány automaticky námi nebo poskytovateli služeb, kteří vykonávají obchodní funkce na náš pokyn, včetně případů, kdy navštívíte Webové stránky, kliknete na určité odkazy na nich nebo jinak komunikujete s našimi službami.

Například:

 • údaje spojené s historií prohlížení, údaje spojené s používáním souborů cookie, které nám pomáhají poskytovat lepší služby prostřednictvím Webových stránek;
 • prostřednictvím e-mailové korespondence s námi; v takovém případě můžeme uchovávat obsah Vašich e-mailových zpráv spolu s Vaší e-mailovou adresou a našimi odpověďmi;
 • používáním našich Webových stránek optimalizovaných pro mobilní zařízení z Vašeho přenosného zařízení, včetně údajů o Vaší fyzické poloze, pokud jste s jejich použitím souhlasili.
 • Pro účely správy systému můžeme shromažďovat informace o Vašem počítači, včetně IP adresy, operačního systému, typu prohlížeče a zeměpisné polohy Vašeho počítače, pokud jsou k dispozici. Souhrnné informace můžeme také předávat našim inzerentům. Jedná se o statistické údaje o činnostech a vzorcích prohlížení, které Vás neidentifikují jako jednotlivce.
 • Pokud se přihlásíte jako potenciální franšízant, můžeme Vaše osobní údaje shromažďovat, používat a zpracovávat také během procesu náboru franšízantů. Požádáme Vás o poskytnutí určitých informací prostřednictvím on-line formuláře, abychom mohli posoudit Vaši vhodnost jako našeho franšízového partnera, včetně Vaší kvalifikace a finanční způsobilosti. Vaše údaje použijeme k ověření Vaší žádosti, k analytickým a statistickým účelům a k tomu, abychom Vás mohli kontaktovat. Právním základem pro zpracování je nutnost učinit určité předsmluvní úkony a pokud s Vámi bude uzavřena smlouva, budou údaje zpracovány také za účelem plnění franšízové smlouvy. V některých případech (například když Vás kontaktujeme, abychom zodpověděli Vaše dotazy) mohou být právním základem zpracování Vašich údajů naše oprávněné zájmy.

3.Jak používáme Vaše údaje

Vaše údaje budeme uchovávat, používat a zveřejňovat pro naše oprávněné obchodní účely, včetně následujících:

 • abychom Vás informovali o důležitých změnách v našem podnikání;
 • abychom zodpověděli Vaše dotazy;
 • abychom Vám mohli poskytovat další služby prostřednictvím sdílení vašich údajů s dalšími společnostmi v rámci naší obchodní skupiny, jakož i s důvěryhodnými třetími stranami. Bližší informace jsou uvedeny v bodě 7 níže o sdílení vašich osobních údajů;
 • abychom mohli poskytovat informace regulačním orgánům nebo orgánům činným v trestním řízení, pokud jsme k tomu povinni nebo oprávněni.

4.Právní základ zpracování Vašich údajů

Podle GDPR jsou hlavními důvody, z nichž vycházíme, abychom mohli zpracovávat Vaše údaje, následující:

 • Potřeba údajů pro plnění našich právních povinností– podléháme určitým právním požadavkům, které od nás mohou vyžadovat zpracování Vašich údajů. Můžeme být také ze zákona povinni sdělit Vaše údaje regulačnímu orgánu nebo orgánu činnému v trestním řízení;
 • Naše oprávněné zájmy – můžeme zpracovávat Vaše údaje za účelem naplňování našich oprávněných zájmů, pokud jsme dospěli k závěru, že tyto zájmy nepřevažují nad Vašimi právy a svobodami, včetně Vašeho práva na ochranu Vašich údajů. Mezi naše oprávněné zájmy patří odpovídat na Vaše žádosti a dotazy, umožnit uživatelům přístup na Webové stránky a jejich prohlížení, komunikovat s Vámi o našich službách, značkách a produktech a zajistit, aby naše provozní činnost probíhala vhodným a efektivním způsobem;
 • Souhlas – za určitých okolností Vás můžeme požádat o souhlas se zpracováním Vašich údajů určitým způsobem.

5.Jak vaše údaje sdílíme

Za určitých okolností budeme vaše údaje sdílet s dalšími stranami. Podrobnosti o těchto stranách jsou uvedeny níže spolu s důvody sdílení údajů.

 • Další strany v rámci naší obchodní skupiny: Vaše údaje mohou být sdíleny s našimi  pobočkami, včetně naší mateřské společnosti, protože některé funkce zpracování v rámci společnosti Vapiano jsou centralizované. Vaše údaje nebudou sdíleny s žádnou z našich zahraničních poboček.
 • Důvěryhodné třetí strany: Abychom mohli poskytovat určité služby, budeme Vaše údaje sdílet s externími poskytovateli služeb, jako jsou společnosti poskytující IT infrastrukturu, poskytovatelé hostingu a správy webových stránek a aplikací, mapování polohy, monitorování podvodů, poskytovatelé analytických služeb, poskytovatelé e-mailové logistiky a marketingové agentury. Vaše údaje nebudeme sdílet s žádnou třetí stranou, pokud to nebude nezbytné k tomu, aby Vám mohla být poskytnuta služba.
 • Regulační orgány a orgány činné v trestním řízení: Jak je uvedeno výše, pokud obdržíme žádost od regulačního orgánu nebo orgánu činného v trestním řízení a pokud to GDPR a další zákony povolují, můžeme těmto orgánům nebo agenturám sdělit určité osobní údaje.
 • Noví vlastníci. Pokud se my nebo naše firma sloučíme s jinou firmou nebo společností nebo naši firmu jiná firma nebo společnost převezme, budeme vaše osobní údaje sdílet s novými vlastníky firmy nebo společnosti a jejich poradci. Pokud k tomu dojde, budeme Vás o této skutečnosti informovat.

6.Jak dlouho uchováváme Vaše údaje

Vaše údaje budeme uchovávat pouze po dobu nezbytně nutnou pro účel nebo účely, pro které jsme je shromáždili. Kritéria, která použijeme pro určení doby uchovávání, budou záviset na povaze údajů a účelu, pro který jsou uchovávány. Pokud například obdržíme Vaše údaje prostřednictvím přihlášky do soutěže, budeme je uchovávat po dobu nezbytnou pro uspořádání soutěže. Pokud Vaše údaje obdržíme, když se ucházíte o zaměstnání, budeme je uchovávat po dobu nezbytnou pro zpracování Vaší žádosti a vedení statistik žádostí. Přímý marketing vám budeme poskytovat tak dlouho, dokud bude Váš souhlas s přímým marketingem aktivní a nebude odvolán. Za určitých okolností se může stát, že i po vymazání nebo anonymizaci Vašich údajů si budeme muset některé jejich části ponechat (například Vaši e-mailovou adresu), abychom splnili naše povinnosti podle GDPR nebo jiných právních předpisů nebo pro účely odhalování podvodů.

 1. Vaše práva související s Vašimi údaji

V souvislosti s osobními údaji, které o Vás uchováváme, Vám náleží určitá práva. Podrobnosti o těchto právech a způsobu jejich uplatnění jsou uvedeny níže. Předtím, než budeme moci jednat na základě Vaší žádosti, budeme vyžadovat prokázání Vaší totožnosti.

 • Právo na přístup. Máte právo nás kdykoli požádat o kopii údajů, které o Vás uchováváme, a o informaci o povaze těchto údajů a způsobu jejich použití. Pokud k tomu máme řádný důvod a pokud to GDPR umožňuje, můžeme Vaši žádost o kopii Vašich údajů nebo některé části takové žádosti odmítnout. Pokud Vaši žádost nebo některou její část odmítneme, sdělíme Vám důvody, které nás k tomu vedly.
 • Právo na opravu nebo doplnění. Pokud údaje, které o vás máme, nejsou přesné nebo jsou zastaralé či neúplné a vyžadují změnu nebo opravu, máte právo na opravu, aktualizaci nebo doplnění údajů. Můžete nám dát vědět písemně nebo e-mailem na výše uvedenou adresu resp. e-mailovou adresu.
 • Právo na vymazání. Za určitých okolností máte právo požádat o vymazání údajů, které o vás uchováváme, např. pokud tyto údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo zpracovány, nebo pokud je naše zpracování těchto údajů založeno na Vašem souhlasu a neexistují žádné jiné právní důvody, na jejichž základě bychom mohli tyto údaje zpracovávat.
 • Právo vznést námitku nebo omezit zpracování. Za určitých okolností máte právo vznést námitku proti zpracování Vašich údajů tak, že nás budete kontaktovat na výše uvedené adrese nebo e-mailové adrese. Například pokud Vaše údaje zpracováváme na základě našich oprávněných zájmů a neexistují žádné závažné oprávněné důvody pro zpracování, které by převažovaly nad Vašimi právy a zájmy. Máte rovněž právo vznést námitku proti používání Vašich údajů pro účely přímého marketingu. Můžete mít také právo omezit naše používání Vašich údajů, například v situaci, kdy jste zpochybnili správnost údajů, během následného období, kdy ověřujeme jejich správnost.
 • Právo na přenositelnost údajů. V určitých případech máte právo obdržet veškeré údaje, které o vás uchováváme, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Můžete nás požádat, abychom tyto údaje předali Vám nebo přímo nějaké jiné organizaci.

Toto právo existuje ve vztahu k údajům:

 • které jste nám v minulosti poskytli; a
 • které zpracováváme automatizovanými prostředky.

Ačkoli jsme rádi, že takové požadavky vznášíte, nejsme schopni zaručit technickou kompatibilitu se systémy ostatních organizací. Nemůžeme také vyhovět žádostem, které se týkají údajů jiných osob bez jejich souhlasu. Kterékoli z výše uvedených práv můžete uplatnit tak, že nás budete kontaktovat na výše uvedené adrese nebo e-mailové adrese. Svá práva můžete uplatnit bezplatně.

Většina výše uvedených práv podléhá jistým omezením a výjimkám. Pokud nebudeme moci žádosti o uplatnění Vašich práv vyhovět, sdělíme Vám důvody.

10.Souhlas

Pokud zpracováváme Vaše údaje na základě Vašeho souhlasu, máte právo tento souhlas kdykoli odvolat.  Můžete tak učinit zrušením odběru prostřednictvím odkazu uvedeného v každém sdělení přímého marketingu nebo tak, že nás budete kontaktovat na výše uvedené adrese nebo e-mailové adrese.

11.Cookies

Podobně jako jiné komerční webové stránky, používají i naše Webové stránky technologii zvanou „cookies“ a protokoly webového serveru ke shromažďování informací o tom, jak jsou naše Webové stránky používány. Soubor cookie je velmi malý textový dokument, který často obsahuje anonymní jedinečný identifikátor. Když navštívíte nějakou webovou stránku, počítač této stránky požádá Váš počítač o povolení uložit tento soubor do části Vašeho pevného disku určené speciálně pro soubory cookie.

Informace shromážděné prostřednictvím souborů cookie a protokolů webového serveru mohou zahrnovat datum a čas návštěvy, zobrazené stránky, čas strávený na našich webových stránkách a webové stránky navštívené těsně před našimi webovými stránkami a těsně po nich.

Soubory cookie nám ve spojení se soubory protokolu našeho webového serveru umožňují vypočítat celkový počet návštěvníků našich webových stránek a určit, které části webových stránek jsou nejoblíbenější. To nám pomáhá získávat zpětnou vazbu, abychom mohli vylepšovat naše webové stránky a poskytovat našim zákazníkům lepší služby. Soubory cookie nám neumožňují shromažďovat žádné Vaše osobní údaje a v souborech cookie zpravidla neukládáme žádné osobní údaje, které jste nám poskytli.

Typy cookies, které používáme:

 • ZÁSADNÍ SOUBORY COOKIES – používáme tzv. nezbytné soubory cookie, abychom vám mohli poskytovat služby poskytované elektronicky a zlepšovat kvalitu těchto služeb. Používání základních souborů cookies je nezbytné pro správné fungování Webových stránek. Tyto soubory se instalují zejména pro účely zapamatování přihlašovacích relací nebo vyplňování formulářů a také pro účely související s nastavením možností ochrany osobních údajů;
 • ANALYTICKÉ SOUBORY COOKIES – analytické soubory cookie umožňují kontrolovat počet návštěv a zdroje návštěvnosti našich Webových stránek. Pomáhají nám zjistit, které stránky jsou více a které méně oblíbené, a pochopit, jak se uživatelé na konkrétní stránce pohybují. To nám umožňuje studovat statistiky a zlepšovat výkon našich Webových stránek. Informace, které tyto soubory cookie shromažďují, jsou souhrnné, takže nejsou určeny k identifikaci Vaší osoby. Pokud tyto soubory cookie nepovolíte, nebudeme vědět, kdy jste naše Webové stránky navštívili;
 • FUNKČNÍ SOUBORY COOKIES – funkční soubory cookie si pamatují Vaše volby,například jazykové preference, a přizpůsobují jim webové stránky. Svůj prohlížeč můžete nastavit tak, aby blokoval nebo upozorňoval na nezbytné a funkční soubory cookie, což však povede k tomu, že některé části webových stránek nebudou fungovat správně.
 • MARKETINGOVÉ – REKLAMNÍ SOUBORY COOKIES – marketingové a reklamní soubory cookie umožňují přizpůsobit zobrazovaný reklamní obsah Vašim zájmům, a to nejen na webových stránkách, ale i mimo ně. Mohou je instalovat reklamní partneři prostřednictvím našich Webových stránek. Na základě informací z těchto souborů cookie a aktivit na jiných webových stránkách je vytvořen váš zájmový profil. Marketingové a reklamní soubory cookie neukládají přímo Vaše osobní údaje, ale identifikují Váš internetový prohlížeč a hardware. Pokud tyto soubory cookie nepovolíte, budeme Vám i nadále moci zobrazovat reklamy, které však nebudou přizpůsobeny Vašim preferencím.

SPRÁVA NASTAVENÍ COOKIES

 • Použití souborů cookie ke shromažďování údajů jejich prostřednictvím, včetně přístupu k údajům uloženým v zařízení uživatele, vyžaduje Váš souhlas. Webové stránky získávají souhlas uživatele prostřednictvím banneru se soubory cookie. Tento souhlas lze kdykoli odvolat podle níže popsaných pravidel.
 • Souhlas není vyžadován pro zásadní soubory cookie, jejichž použití je nezbytné pro poskytování telekomunikačních služeb na Webových stránkách (přenos dat pro zobrazení obsahu). Kromě souhlasu s instalací souborů cookie prostřednictvím banneru se soubory cookie byste navíc měli zachovat příslušné nastavení prohlížeče, které Vám umožní ukládat soubory cookie z Webových stránek do Vašeho koncového zařízení.
 • Odvolání souhlasu se shromažďováním souborů cookie na Webových stránkách je možné prostřednictvím banneru se soubory cookie. Na banner se můžete vrátit kliknutím na tlačítko „Spravovat soubory cookie“, které je k dispozici na každé podstránce Webových stránek. Po zobrazení banneru můžete svůj souhlas odvolat kliknutím na tlačítko „Spravovat soubory cookie“. Poté přesuňte posuvník vedle vybrané kategorie souborů cookie a stiskněte tlačítko „Uložit nastavení a zavřít“.

Odvolání souhlasu s používáním souborů cookie je možné také prostřednictvím nastavení prohlížeče.   Bližší informace naleznete na následujících odkazech:

Uživatel si může kdykoli ověřit stav svého aktuálního nastavení ochrany osobních údajů v používaném prohlížeči pomocí nástrojů dostupných na následujících odkazech:

Změna nastavení Vašeho prohlížeče může omezit používání zásadních i nepovinných souborů cookie. Upozorňujeme však, že to může výrazně ztížit nebo znemožnit používání Webových stránek.

Automatizované rozhodování

Nebudeme ve vztahu k Vám činit žádná rozhodnutí, která by byla založena výhradně na automatizovaném zpracování Vašich údajů a která by pro Vás měla právní důsledky nebo se Vás jinak podobným způsobem významně dotýkala.

 1. Přístupnost Webových stránek
 • Společnost Vapiano si uvědomuje, že je důležité poskytovat Webové stránky, které budou přístupné všem a budou se snadno používat. V této části je popsán náš trvalý závazek zpřístupňovat naše online služby a jsou zde vysvětleny některé funkce přístupnosti těchto Webových stránek.
 • Přístupnost Webových stránek znamená, že je mohou používat i osoby se zdravotním postižením. Přesněji řečeno, přístupnost Webových stránek znamená, že osoby se zdravotním postižením mohou Webové stránky vnímat, chápat, procházet jimi a komunikovat s nimi a že mohou přispívat.

Tyto Webové stránky obsahují následující funkce, které by měly uživatelům usnadnit přístup k těmto stránkám:

 • poskytnutí mapy stránek;
 • každý obsah a dekorativní obrázek by měl umožňovat přidání alternativního textu, takže pokud jsou obrázky vypnuté nebo se nezobrazují, uživatel si může přečíst, co se na obrázku zobrazuje;
 • procházení Webových stránek je uspořádáno v logickém pořadí shora dolů zleva doprava;
 • jasně definovaný viditelný stav při najetí a zaostření (záložka) pro každý odkaz;
 • možnost přejít na hlavní obsah stránky obejitím hlavní nabídky při použití klávesnice;
 • správné kódování HTML pro seznamy, tabulky a uvozovky;
 • možnost pohybovat se po webu a mít přístup ke všem funkcím pouze pomocí klávesnice;
 • všechna pole a popisky ve formulářích, včetně chybových hlášení, jsou jasně označeny a mají správný zápis;
 • kombinace vizuálního kontrastu barev textu a pozadí splňuje správný poměr pro snadnou čitelnost veškerého textu a
 • čitelnost webových stránek při použití velké velikosti textu v prohlížeči Internet Explorer.

13.Změny našich Zásad ochrany soukromí

Tyto Zásady ochrany soukromí můžeme kdykoli aktualizovat. Pokud v budoucnu změníme naše Zásady ochrany soukromí, budeme vás o podstatných změnách nebo aktualizacích našich Zásad ochrany soukromí informovat e-mailem, jestliže budeme mít k dispozici vaši e-mailovou adresu.